WebWave 2019

Skontaktuj się!

drone.em@gmail.com

 

Logo Dron.eM. Naloty fotogrametryczne, zdjęcia z drona, ortofotomapy

Copyright© by Anna Miziołek

PODATKI

Podatek deszczowy przedstawiony w graficzny sposób z drona, retencja, wody powierzchniowe

Ortofotomapa pozwala prawidłowo naliczyć stawki podatkowe, gdzie wymiarem stawki jest powierzchnia lub objętość. Wyliczenie powierzchni dachu, terenów biologicznie czynnych, spadków dachów, itp. jest doskonałym załącznikiem do oświadczenia dla gmin. Przykładem takiego zastosowania jest tzw. podatek deszczowy lub za zmniejszenie retencji terenowej. 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest opłatą nakładaną na właścicieli nieruchomości o pow. powyżej 3500 m², zmniejszającą naturalną retencję terenową o ponad 70% i nie podłączoną do systemu kanalizacji otwartej ani zamkniętej. Jest nakładana na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości składanego wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Fotoplan pozwala obliczyć i rozróżnić powierzchnie: biologicznie czynne, biologicznie czynne w 50% i powierzchnie nie będące biologicznie czynne. Może także stanowić podstawę do składania odwołania i mimo, iż stawki podatkowe nie są wysokie, w długotrwałym rozliczeniu warto rozważyć opcję wykonania fotomapy.

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Zdjęcia promocyjne, sprzedaż nieruchomości, z lotu ptaka, dronem
Zdjęcia promocyjne, sprzedaż nieruchomości, z lotu ptaka, dronem

NIERUCHOMOŚCI

Odpowiednia wizualizacja nieruchomości jest jednym z najważniejszych aspektów sprzedaży. Zdjęcia z powietrza są doskonałym uzupełnieniem oferty, pozwalającym ukazać obiekt w całości. Prezentują jego otoczenie i lokalizację, a także są doskonałym materiałem promocyjnym. Zdjęcia z drona wydobywają walory obiektu, które są niemożliwe do uchwycenia z ziemi, ponieważ fotografowanie działki z takiej perspektywy nie ukaże jej wszystkich zalet. Dzięki ujęciu z powietrza możemy pokazać ich atrakcyjną lokalizację, jednocześnie dokumentując ważne dla inwestora aspekty takie jak bliskość dróg komunikacyjnych, piękna okolica,  sąsiedztwo.

Inwentaryzacje i inspekcje z użyciem drona pozwalają na natychmiastowy wgląd w miejsca, których przegląd konwencjonalnym sprzętem pochłania zwykle mnóstwo czasu i środków. Niedostępne szczyty dachów, turbiny wiatrowe, maszty telekomunikacyjne i radiowe stają się dostępne od ręki. Ortofotomapa pozwala określić prawidłowość przebiegu prac budowlanych, wykopaliskowych i sprawdzenie czy nie wykraczają one poza obszar inwestycji. Wykonując naloty fotogrametryczne cyklicznie, możemy monitorować postępy budowy.

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem

INSPEKCJE i INWENTARYZACJE

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem

Użycie drona w rolnictwie wydaje się nieoczywiste. Jak w prawie każdej dziedzinie i tu wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych znajduje zastosowanie. 

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem

Straty w rolnictwie

ROLNICTWO

Inspekcje drzewostanu

Obliczanie spadków

Inwentaryzacje nawodnień

Wszelkie straty w uprawach rolnych są całościowo widoczne z powietrza. Z ziemi często trudno oszacować powierzchnię podtopień, strat wyrządzonych przez zwierzęta lub choroby. Fotoplan z drona pozwoli obliczyć dokładny wymiar strat, stanowiąc podstawę do dalszych roszczeń. Coraz popularniejsze staje się szacowanie tzw. szkód łowieckich z drona, zwłaszcza, że najnowsze Rozporządzenie Ministra Środowiska dopuszcza taką możliwość.

Inwentaryzacja nawodnienia na podstawie fotoplanu i klasycznego pomiaru stanowią doskonały załącznik do składanej dokumentacji potwierdzającej realizację założeń biznesplanu oraz wykorzystanie dofinansowania. Pozwalają ponadto na bezproblemową lokalizację i wyznaczanie głębokości przewodów w celu usunięcia usterek lub modernizacji.

Wyznaczanie spadków pól lub zmiany wysokości na długości rowów melioracyjnych pomogą zaplanować odpowiednią gospodarkę wodną w uprawach.

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów, inspekcje dronem

Użycie drona do inwentaryzacji ubezpieczanego majątku, pozwala na inwentaryzację miejsc niewidocznych z ziemi. W przypadku dachów lub kominów, często niemożliwe jest obejrzenie ich konstrukcji. Umożliwia nam to wykorzystanie drona. W razie uszkodzenia dachu jesteśmy w stanie wyliczyć poderwaną powierzchnię i zrobić jego dokładne zdjęcia. Ujęcia z powietrza są nie do przecenienia przy ubezpieczeniach sadów, lasów i innych upraw wielkoobszarowych (więcej w dziale rolnictwo). 

UBEZPIECZENIA

Inwentaryzacja stanu faktycznego

Uszkodzenia mienia

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem

Wykrywanie wcześniejszych uszkodzeń

Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków jest zajęciem bardzo czasochłonnym i wymagającym dużych nakładów pracy. Aby ujawnić wszystkie nieprawidłowości i uzupełnić dane, należy spędzić w terenie bardzo dużo czasu. Stworzenie aktualnej ortofotomapy terenu podlegającego modernizacji, pozwoli na aktualizację większości danych w toku prac biurowych i precyzyjne zaplanowanie działań w terenie.

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem

MODERNIZACJA EGiB

Aktualizacja budynków

Aktualizacja użytków

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem

APLIKACJE

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów

Analizując dane z pomiaru fotogrametrycznego, możemy pozyskać dowolny przekrój pokazujący realne wysokości na dowolnym obszarze, nie tylko w miejscu fizycznego pomiaru. Oznacza to bezproblemowe pozyskiwanie danych na terenach niedostępnych i niebezpiecznych. 

To przejrzysty sposób na zaprezentowanie ilości składowanego materiału w formie tabeli. Wartości wyrażane są w metrach sześciennych. Wizualizacja na ortofotomapie pozwala na szybką identyfikację składowanych materiałów, wykluczając możliwość pomyłki.

Tabelaryczne zestawienie objętości

Przekroje

Generowanie warstwic

Pomiar fotogrametryczny z wykorzystaniem UAV, przy minimalnym wsparciu klasycznego pomiaru, pozwala na niezwykle precyzyjne obliczenie objętości hałd, składów materiałów sypkich, wykopów, zwałowisk i wyrobisk górniczych.

Dzięki wizualizacji zdjęciowej można uniknąć pomyłek przy oznaczaniu frakcji i rodzajów składowanego materiału. W przeciwieństwie do klasycznego pomiaru, którego wynik polega na generalizacji powierzchni, metoda fotogrametryczna zapewnia ekstremalną precyzję dzięki wiernemu odwzorowaniu terenu. Dokładność pomiaru kubatury może dochodzić do 0.5%.

 

ROZWIĄZANIA DLA KOPALNI

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem, chmura punktów

Wykorzystując tę metodę można dokonać dowolnych pomiarów w biurze, które nie byłyby możliwe do wykonania metodą klasyczną bez ponownej pracy w terenie. Technologia ta zmniejsza liczbę czasu jaki trzeba spędzić w środowisku niebezpiecznym. Ponadto wyklucza konieczność przebywania w miejscach niebezpiecznych, takich jak na przykład krawędź wyrobiska.

Numeryczny model terenu

Modele przestrzenne w przemyśle wydobywczym mają niezliczone zastosowania. Porównywanie chmur punktów pozwala na obliczenie zmian objętości usypywanego materiału lub inwentaryzację osuwisk. Porównując chmurę przed i po odstrzale materiału, możemy precyzyjnie obliczyć ilość oderwanego surowca.

Numeryczny model terenu, DEM (Digital Elevation Model), DTM (Digital Terrain Model), to niezwykle użyteczne narzędzia dla inżynierów, projektantów i inwestorów z niemal każdej branży. Ze zbioru wybranych punktów o znanych współrzędnych XYZ za pomocą algorytmów interpolacyjnych tworzony jest realny, cyfrowy obraz powierzchni terenu. Dane w postaci chmury punktów, siatki trójkątów (TIN) i innych metod interpolacji, dają olbrzymie ilości informacjii niemożliwe do uzyskania w klasycznych pomiarach terenowych, a możliwości ich wykorzystania są niezliczone.

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem

NMT - DTM - DEM

Chmura punktów

 

Siatka trójkątów (TIN)

 

 

Mapa hipsometryczna

 

Podstawowy wynik opracowań fotogrametrycznych. Przygotowywane przez nas fotoplany są w pełni kartometryczne. Oznacza to, że można dokonywać na nich pomiarów odległości i powierzchni, które są dokładnym odwzorowaniem fizycznej sytuacji na gruncie. Wykonywane przez nas fotomapy są wpasowywane na osnowę fotogrametryczną co pozwala uzyskać centymetrowe dokładności na mapie. 

Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem
Nalot fotogrametryczny dronem, ortofotomapa z drona, numeryczny model terenu, zdjęcia z drona, pomiary dronem

ORTOFOTOMAPA

Inspekcje Inwentaryzacje

Rolnictwo

Ubezpieczenia

Nieruchomości

Kopalnie

Aktualizacje baz danych

NMT

Ortofotomapa

Usługi

Inspekcje Inwentaryzacje

Rolnictwo

Ubezpieczenia

Nieruchomości

Kopalnie

Aktualizacje baz danych

NMT

Ortofotomapa

Usługi

Logo Dron.eM. Naloty fotogrametryczne, zdjęcia z drona, ortofotomapy